Gå til indhold

Standardbetingelser for indkøbsordrer

NORCK GMBH OG NORCK INC
STANDARDBETINGELSER OG -VILKÅR FOR KØBSORDRER

1. ACCEPT OG FULDSTÆNDIG AFTALE. Denne ordre er Købers tilbud til Sælger og er ikke en accept fra Købers side af ethvert tilbud om salg fra Sælger eller af vilkår og betingelser indeholdt i et sådant tilbud. Sælgerens accept af dette tilbud skal ske ved (a) at underskrive og returnere bekræftelseseksemplaret eller (b) at levere nogen af de heri bestilte varer eller (c) at yde nogen af de heri bestilte tjenesteydelser. Der gøres indsigelse mod alle yderligere eller andre vilkår, som sælgeren foreslår, og de afvises, medmindre køberen udtrykkeligt og skriftligt har givet sit samtykke hertil. Denne ordre er en fuldstændig og eksklusiv erklæring om vilkårene og betingelserne for aftalen mellem sælger og køber.

2. PAKNING OG FORSENDELSE. Alle varer skal pakkes, vurderes og afstives for at forhindre beskadigelse eller forringelse i overensstemmelse med Uniform Freight Classification Rules and Regulations og Carrier Tariffs. Køber betaler ingen udgifter til klargøring, pakning, kasser eller transport, medmindre det er særskilt angivet i ordren. Alle forsendelser, der skal sendes på én dag via én rute, skal samles og sendes for at beskytte den laveste transportpris. Hver container skal være fortløbende nummereret og mærket med ordrenummer og lagerplacering. Container- og ordrenumre skal angives på konnossementet. To eksemplarer af pakningsark med angivelse af ordrenummer skal vedhæftes container nr. 1 i hver forsendelse. Varer, der sælges F.O.B. afsendelsesstedet, skal sendes som samleforsendelse, medmindre andet er angivet på ordren. Sælgeren skal ikke afgive nogen erklæring om værdien af de afsendte varer, undtagen til laveste pris.

Varebeskrivelsen i konnossementet skal være beskrevet i Uniform Freight Classification of Carrier Tariffs og ikke ved handels- eller tekniske betegnelser. Forsendelsesomkostninger for varer på restordre skal kun betales til den sats, der ville have været gældende, hvis hele ordren var blevet afsendt på én gang. Alle overskydende omkostninger afholdes af sælgeren.

3. ANNULLERING. Tiden er af afgørende betydning for denne ordre. Køber forbeholder sig ret til at annullere denne ordre eller en del af denne ordre uden ansvar, hvis: (1) leveringen ikke finder sted når og som specificeret; (b) Sælger ikke opfylder kontraktmæssige forpligtelser med hensyn til nøjagtig tid, pris, kvalitet eller mængde; (c) Sælger ophører med at drive sin virksomhed i normal drift; (d) Sælger er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder; (e) der indledes en procedure mod Sælger i henhold til konkurslovgivningen eller andre love om lettelse af kreditorer; (f) der udpeges eller ansøges om en kurator af Sælger; eller (g) Sælger foretager en overdragelse til fordel for kreditorer. Køber forbeholder sig også ret til at annullere af enhver anden grund, der er tilladt i henhold til den Uniform Commercial Code, der er gældende i den stat, hvor køberen har underskrevet denne ordre.

4. FAKTURA OG BETALING. Der udstedes en separat faktura for hver enkelt forsendelse. Medmindre andet er angivet i denne ordre, må der ikke udstedes en faktura før forsendelse af varerne, og der må ikke foretages nogen betaling før modtagelse af både varerne og en korrekt faktura. De gældende rabatperioder beregnes fra datoen for modtagelse af varerne og en korrekt faktura til datoen for afsendelse af købers check. Medmindre fragt og andre omkostninger er specificeret, skal rabatten beregnes på det fulde fakturabeløb.

5. GARANTIER. Sælger garanterer, at:

a. Pris. Priserne for de varer, der sælges til Køber i henhold til denne ordre, er ikke mindre favorable end de priser, der i øjeblikket tilbydes andre kunder for samme eller lignende varer i sammenlignelige eller mindre mængder.

b. Kvalitet. Alle varer, der leveres i henhold til denne ordre, skal være i overensstemmelse med kravene i denne ordre (herunder alle gældende beskrivelser, specifikationer og tegninger), skal være fri for materiale- og fabrikationsfejl og skal, i det omfang de ikke fremstillet i henhold til detaljerede design, der er leveret af køberen, være fri for konstruktionsfejl og egnet til de tilsigtede formål, og sælgers garantier og eventuelle mere favorable garantier, servicepolitikker eller lignende forpligtelser fra sælgers side skal kunne håndhæves af køberens kunder og brugere af køberens varer samt af køberen;

c. Overholdelse af love. Ved udførelsen af denne ordre skal sælgeren overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love og forordninger og alle lovlige bekendtgørelser, regler og bestemmelser i henhold hertil, herunder Fair Labor Standards Act, 1938, som ændret (29 U.S.C. Sec. 201-219), Walsh-Healey Public Contracts Act, som ændret (41 U.S.C. Sec. 34-45), Contract Work House Standards Act (40 U.S.C. Sec. 327-330), Occupational Health and Safety Act (Pub L 91-596) og alle lovlige regler og forskrifter i henhold hertil, og på sin faktura eller i en anden form, der er tilfredsstillende for køberen, skal sælgeren fremlægge en attest, der opfylder alle gældende krav i afsnit 6, 7 og 12 i Fair Labor Standards Act, med senere ændringer, og i forskrifter og bekendtgørelser fra det amerikanske arbejdsministerium udstedt i henhold til afsnit 14 heraf.

6.ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING

a. Erstatning for patenter. Sælger skal for egen regning beskytte, forsvare og skadesløsholde Køber, Køber's kunder og brugerne af købers patentrettigheder.'s varer mod alle krav og sager om påstået krænkelse af et amerikansk eller udenlandsk patent ved varer, der er leveret i henhold til denne ordre, og sælger skal holde dem skadesløse for alle deraf følgende forpligtelser og tab, forudsat at sælger i rimeligt omfang er blevet underrettet om sådanne krav og sager. Sælger'Sælgerens forpligtelse gælder ikke for varer, der er fremstillet i henhold til detaljerede design, som er leveret af køber, eller for krænkelse, der skyldes brug eller salg af varer i kombination med varer, der ikke er leveret af sælger, hvis en sådan krænkelse ikke ville være opstået ved brug eller salg af sådanne varer udelukkende til det formål, som de blev designet eller solgt til køber. Sælger'Sælgers forpligtelse omfatter kun den amerikanske regering og den britiske regering, hvis og i det omfang køber har indvilget i at holde den amerikanske regering og den britiske regering skadesløs.

b. Generel skadesløsholdelse. Sælger skal på egen regning skadesløsholde køber og holde køber skadesløs for ethvert ansvar, krav, søgsmål eller krav, uanset om de er velbegrundede eller ej, herunder omkostningerne til forsvar af samme, for personskade på nogen person eller skade på ejendom, enten fast eller personlig, for enhver person, uanset hvem, på nogen måde, der opstår som følge af, i forbindelse med eller i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, der købes i henhold til denne aftale, eller sælgerens aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne og vilkårene i denne aftale.

c.Forsikring. Sælger skal opretholde en sådan offentlig ansvarsforsikring, herunder produktansvar, fuldført drift, entreprenøransvar og beskyttelsesansvar, bilansvarsforsikring (herunder ansvar for ikke-ejede biler) og arbejdsskadeforsikring samt arbejdsgiveransvarsforsikring, som i tilstrækkelig grad beskytter køber mod skader, ansvar, krav, tab og udgifter (herunder advokatsalærer) som beskrevet i dette punkt 6. Sælger accepterer at fremlægge forsikringsbeviser, der dokumenterer hans forsikringsdækning, når Køber anmoder herom.

7. INSPEKTION OG AFVISNING. Alle varer, undtagen varer, der er inspiceret og accepteret af regeringen ved kilden til direkte forsendelse til regeringen, er underlagt endelig inspektion og accept af køber på bestemmelsesstedet uanset betaling eller forudgående inspektion ved kilden. En sådan inspektion vil blive foretaget eller forudgående inspektion ved kilden. En sådan inspektion skal foretages inden for en rimelig tid efter modtagelsen af varerne.

Køber skal underrette sælger, hvis varer, der er leveret i henhold til denne aftale, afvises, og efter købers valg og på sælgers risiko og bekostning skal sådanne varer opbevares af køber eller returneres til sælger. Sælgeren må ikke foretage nogen udskiftning eller korrektion af varer, der ikke er i overensstemmelse med kravene, medmindre køberen skriftligt har givet sit samtykke hertil.

8. ÆNDRINGER OG UOVERENSSTEMMELSER. Eventuelle uoverensstemmelser, udeladelser eller uklarheder i tegninger, specifikationer eller købsordrer skal henvises til køber med henblik på skriftlig fortolkning, inden denne ordre behandles. Køber har ret til når som helst inden ordrens færdiggørelse at foretage ændringer i mængder, i tegninger og specifikationer, i leveringstidsplaner og i forsendelses- og emballeringsmetoder. Hvis sådanne ændringer medfører en stigning eller et fald i prisen eller i den tid, der kræves til udførelsen, skal sælgeren straks skriftligt underrette køberen herom, og der skal foretages en rimelig justering. Ændringer er ikke bindende for køberen, medmindre de fremgår af en meddelelse om ændring af en købsordre, som er udstedt og underskrevet af køberen.

9. KRAFTMAGT. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering af nogen eller alle de varer, der er omfattet af denne ordre, i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering forårsaget af statslige bestemmelser, arbejdskonflikter, strejker, krig, oprør, oprør, borgerlige uroligheder, mobilisering, eksplosion, brand, oversvømmelse, ulykke, storm eller enhver naturkatastrofe, manglende afgrøder eller forsyninger, forsinkelser hos transportører, embargoer eller andre årsager, som ligger uden for sælgers rimelige kontrol. Ligeledes er køberen ikke ansvarlig for manglende levering af varerne på grund af en af ovennævnte årsager eller andre årsager, som ligger uden for købers rimelige kontrol, hvis de gør det kommercielt umuligt for køberen at modtage eller anvende varerne rettidigt. Hvis kun en del af sælgers kapacitet til at opfylde sine forpligtelser er fritaget i henhold til dette stykke, skal sælgeren fordele produktionen og leverancerne mellem sig selv og sine forskellige kunder, der har kontrakt om lignende varer i perioden. Fordelingen skal ske på en retfærdig og rimelig måde. Hvis enten sælger eller køber påberåber sig undskyldning for manglende opfyldelse i henhold til dette stykke, skal de give skriftlig meddelelse herom til den anden part. Sælgeren er ikke forpligtet til at sælge eller køberen til på et senere tidspunkt at købe den del af varerne, som sælgeren ikke er i stand til at levere eller køberen ikke er i stand til at modtage eller anvende på grund af en af de ovennævnte årsager. Sælger må ikke tilbyde varer efter udløbet af de i denne ordre fastsatte frister uden købers samtykke.

10. KRAV TIL FØDERALE UNDERLEVERANDØRER. Sælger skal overholde alle føderale krav, der gælder for føderale underleverandører, herunder uden begrænsning de krav, der vedrører lige muligheder for beskæftigelse, underleverandører for minoritetsvirksomheder, underleverandører for små virksomheder, underleverandører for områder med overskud af arbejdskraft samt ren luft og rent vand, og efter anmodning fra Køber skal Sælger underskrive og være bundet af eventuelle certificeringer eller aftaler, der inkorporerer sådanne krav i formularer, der er godkendt af Køber.

11. OVERDRAGELSER. Ingen overdragelse af nogen rettigheder, herunder rettigheder, herunder rettigheder til penge, der skal eller vil blive forfaldet i henhold til denne ordre, eller uddelegering af forpligtelser i henhold til denne ordre er bindende for køberen, før der er opnået skriftligt samtykke fra denne.

12. INSTALLATION. Hvis denne ordre kræver, at Sælger leverer ydelser fra sin tilsynsførende ekspert eller anden medarbejder i forbindelse med installationen eller andre forhold i henhold til denne ordre for at udføre arbejde i Købers lokaler, accepterer Sælger, uanset om der opkræves særskilt betaling herfor eller ej, at en sådan tilsynsførende, ekspert eller anden medarbejder fra Sælger ved udførelsen af sådanne ydelser ikke er og ikke skal anses for at være køberens agent eller medarbejder. Sælgeren påtager sig det fulde ansvar for sine handlinger og undladelser og accepterer at holde køberen skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge heraf. Sælger påtager sig det eksklusive ansvar for eventuelle lønsumsafgifter eller andre skatter, som pålægges arbejdsgiveren i henhold til en forbunds- eller statslovgivning.

13. FALD I PRISEN. Køber skal beskyttes mod faldende priser på den ikke leverede del af denne ordre. Sælger kan vælge at imødekomme prisnedsættelser fra andre leverandører eller sine egne lavere priser til andre købere, men hvis Sælger skulle nægte at gøre dette, har køber ret til at annullere hele eller dele af restbeløbet på denne ordre. uden omkostninger for køberen.

14. MEDDELELSE OM ARBEJDSKONFLIKT. Når Sælger har kendskab til, at en faktisk eller potentiel arbejdskonflikt kan forsinke denne ordre, skal Sælger straks underrette og forelægge alle relevante oplysninger for Køber. Sælger skal indsætte hele indholdet af denne klausul i enhver underkontrakt i henhold til denne aftale, hvor en arbejdskonflikt kan forsinke denne ordre. En underleverandør behøver dog kun at give meddelelse og oplysninger til sin næsthøjeste kontrahent.

15. GODKENDELSE AF MATERIALE, DER ER BEREGNET TIL OFFENTLIG UDGIVELSE. Ingen nyhedsudsendelse, herunder fotografier og film, reklamer, offentlig bekendtgørelse, afvisning eller bekræftelse af samme eller nogen del af genstanden for denne ordre eller nogen fase af et program i henhold hertil må foretages uden forudgående skriftlig godkendelse fra køberen.

16. GÆLDENDE LOVGIVNING. Denne ordre er underlagt Uniform Commercial Code i den stat eller det land, hvor Køber har udført denne ordre.

17. AFSKAB. Købers ret til at kræve streng opfyldelse af denne ordre påvirkes ikke af et tidligere afkald på opfyldelsesforløb.

18. SUPPLERENDE VILKÅR. De eventuelle supplerende vilkår, der er vedlagt denne ordre, udgør en del af denne ordre.

*** Sidst opdateret den 4. december 2022, 16:15PM UTC